Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve Lisanslama


FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI (FSMH) YÖNETİMİ VE LİSANSLAMA HİZMETLERİ
 
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Üniversitemizde ve özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde FSM haklarının korunması ile ilgili farkındalık yaratma ve patentleme vb. çalışmalarının yeterli seviyeye ulaşmasını sağlama çalışmalarını yürütmektedir.
 
TRÜ-TTM bünyesinde yürütülecek “Fikri Sinai Mülkiyet Haklari (Fsmh) Yönetimi Ve Lisanslama Hizmetleri ile;
  • Üniversite içinde FSMH konusunda bilinçlendirme yaratılması ve farkındalığın oluşturulması,
  • Üniversite içinde FSMH ile ilgili yenilikçi ekosistemin oluşturulması ve destek mekanizmasının geliştirilmesi,
  • Üniversitelerde Fikri Mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi,
  • Akademisyenlerin ileri teknolojilerde daha fazla buluş ve inovatif çalışma ortaya çıkarabilmelerinin sağlanması,
  • Patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi sürecinde araştırmacılara gerekli olan bilgi, doküman ve süreç içerisinde gerekli olan diğer hizmetlerin sağlanması,
  • Fikri ve Sınai mülkiyet haklarının tanınması ve lisanlama hizmetleriyle birlikte; araştırma-geliştirmenin özendirilip teknik bilgilerin değerlendirilerek yaygınlaşması,
  • Araştırmacıların buluşlarının korunması ve ödüllendirilmesi,
  • Genel ekonomik açıdan yaratılan yerli know-how’ların kalkınma sürecine olumlu katkılarda bulunmasıyla birlikte teknoloji transferine imkan sağlanması amaçlanmaktadır.
 
Hizmetlerimiz:
 
Bilgilendirme: FSMH’ler ile ilgili bilgilendirme  ve farkındalık yaratılması amaçlı raporlar, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması.
 
Patent Günleri: Üniversitede “patent günleri” adı altında, patent ve patent araştırması konusunda daha bilinçli ve duyarlı mühendisler ve akademisyenler yetiştirilmesinde etkili olacak eğitimler ve seminerler düzenlenmesi.
 
TTM Bölüm Toplantıları: Üniversite içinde TTM’nin verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için bölümlerde toplantılar düzenlenmesi.
 
Akademisyen Ziyaretleri: Modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi.
 
FSMH Politikasının Oluşturulması ve Yürütülmesi: Fikri Sınai Mülkiyet Hakları komisyonu tarafından üniversitenin FSMH politikasının oluşturulması ve yürütülmesi,
 
Personel Kapasitesinin Geliştirilmesi: Modül 4 kapsamında hizmet veren personelin kapasitesinin geliştirilmesi.
 
FSMH Teknik Süreçleri: Destek için başvuran akademisyen, sanayici veya girişimciye “Araştırma Öncesi Patent Araştırmaları”, “Buluş Bildirimi”, “Buluş Patentlenebilirlik Değerlendirmesi”, “Buluşun Ticari Potansiyelinin Belirlenmesi”, “Patent / Faydalı Model Başvurusu Yapılması”, “Ticarileştirme Faaliyetleri” gibi teknik konularda uzman personeller tarafından hizmet sunulması ve destek olunması.
 
FSMH İdari ve Mali Süreçleri: Patent başvuruları için gerekli idari ve mali prosedürlerin takip edilmesi.
 
Hukuksal hakların Korunması: Fikri sınai mülkiyet hakları varlıklarının belirlenmesi, bu varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi konularında danışmanlık yapılması ve hizmet verilmesi.
 
Araştırma ve Takip: Akademisyenlerin buluş ve inovatif odaklı çalışmalarının tespit edilmesi.
 
Ödüllendirme Sistemi: Üniversitenin Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonu’nun ödüllendirme sistemine geçirilmesi.
 
Menüyü Kapat